Emekli Promosyon Ödemesi Hakkında

Değerli Emeklilerimiz,

Bankamız ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan “Sigortalı ve Hak Sahiplerine İlk Bağlanan Gelir/Aylık Ödemeleri ile Emekli İkramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamında Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine İlişkin Protokol” yenilenmiştir.

Bu kapsamda emeklilerimizin 1 (bir) aya isabet eden gelir/aylık tutarı;

✓ 10.000-TL’ye (10.000-TL hariç) kadar olanlara 5.000-TL,

✓ 10.000-TL – 15.000-TL (15.000-TL hariç) arasında olanlara 8.000-TL,

✓ 15.000-TL – 20.000-TL (20.000-TL hariç) arasında olanlara 10.000-TL,

✓ 20.000-TL ve daha fazla olanlara 12.000-TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.

Bankamız, Vakfımız emeklilerinin promosyon rakamlarını da ilgili protokol şartlarını dikkate almak suretiyle mevcut maaşlar üzerinden güncellemiştir. Buna göre, emeklilerimize mevcutta ödenmiş olan promosyondan faydalanılan süre dikkate alınarak iade tutarı hesaplanacak ve söz konusu iade tutarları yeni promosyon tutarlarından düşülerek hesaplanan fark promosyon tutarı hesaplara yatırılacaktır.

Bu vesileyle Vakıf Yönetim Kurullarımız ve tüm emeklilerimiz adına desteklerinden ötürü Bankamız Yönetimine ve Sayın Genel Müdürümüze şükranlarımızı sunarız.

Tüm emeklilerimize sağlık, mutluluk ve huzur dileriz.

Saygılarımızla.

ESV Yönetim Kurulu
ÖSGV Yönetim Kurulu

https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/3168/emekli-promosyon-odemesi-saglik

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Değerli Üyelerimiz,

Vakıf Senedinin 14,15,23, mükerrer 25,55 ve 75. maddelerinde değişiklik yapılması, Senede geçici 46. maddenin eklenmesi ve Sandıklarımızın iştiraki Obaköy AŞ’nin talep ettiği satış yetkisinin görüşülmesini teminen, Emekli Sandığı Vakfımızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ekli gündem maddeleri gereğince 08.03.2024 Cuma günü saat 10.00’da Bankamız eski Genel Müdürlük Konferans Salonunda (Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere/Ankara) yapılacaktır.

Söz konusu Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili Derneğimizce yapılan özet değerlendirme aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre;

1-Değiştirilecek maddelerle ilgili,

-Genel Kurulun Teşkili ve Toplantı Esasları ile ilgili 14.madde ile; tabii delegelerin bu sıfatlarının Genel Kurul sonuna kadar devam edeceği hususu açıklığa kavuşturulmakta ve Genel Kurul toplantılarına yönelik duyuruların şekline ilişkin senede hüküm ilave edilmektedir.

-Genel Kurul Delegelerinin Seçimi ile ilgili 15.madde ile; emekli delege seçimleri hakkında düzenleme yapılarak seçimlerin elektronik ortamda yapılması sağlanmakta ve ayrıca senede delege sıfatının sona ermesine yönelik ilaveler yapılmaktadır.

-Yönetim Kurulu ile ilgili 23.madde ile; Yönetim Kurulu üyeliğini sona erdiren durumlara açıklık getirilmektedir.

-Vakıf Başkanı ile ilgili Mükerrer 25.madde ile; madde başlığı güncel hale getirilerek, Vakfın ihtiyaçları dikkate alınarak maddeye “Vakıf Yönetim Kurulu tarafından Banka dışından da personel alımı yapılabilir” ilave hükmü getirilmektedir.

-Aylıkların ödenme şekli ile ilgili 55.madde ile; SGK tarafından aylıkların erken ödenmesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmek koşulu ile Vakfımızca da erken ödeme yapılmasının mümkün kılınması amaçlanmaktadır.

-Maktu ölüm yardımı ile ilgili 75.madde ile; ödeme esasına açıklık getirilmektedir.

-Geçici 46.madde ile; 08.03.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda alınan kararlarla Vakıf Senedi’nin Genel Kurul Delegelerinin Seçimine ilişkin 15.maddesinde yapılan değişikliklerin, tescilini takiben yapılacak ilk olağan genel kurul tarihine kadar, mevcut delegelerin bu sıfatlarının devam edeceği hükme bağlanmaktadır.

2- Her iki Vakfımızın iştiraki olan Obaköy A.Ş.’ne ait Transform Fikirtepe projesinde yer alan 294 adet bağımsız bölüm ile, aynı projede yer alan ÖSGV’ye ait 4 adet ve ESV’ye ait 3 adet ticari bağımsız bölümlerin satılmasına yönelik olarak Obaköy A.Ş.’ye yetki verilmesi hususundaki değerlendirmemiz,

Buna göre;

27.10.2021 tarihli her iki Sandığımızın Olağanüstü Genel Kurul kararları ile İstanbul Fikirtepe’de ki kentsel dönüşüm projesinin kalan kısmının tamamlanabilmesini teminen  kararlar alınmış söz konusu kararlar doğrultusunda Obaköy A.Ş. tarafından gerekli görüşmeler, girişimler yapılmış ancak tüm çabalara rağmen gelişme sağlanamadığı, bu arada projenin müteahhit firması Haldız A.Ş. ile Obaköy A.Ş. arasında yapılan müteaddit görüşmelerden de hiçbir sonuç alınamadığı, sorunun çözümü için Çevre Bakanlığı ile yapılan görüşmeler de Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük deprem nedeniyle sonuçsuz kaldığı, 05.05.2023 tarihinde görsel ve sosyal medya üzerinden projenin Çevre Bakanlığı eliyle Emlak Konut tarafından yapılacağı açıklaması yapıldığı ve 10.05.2023 tarihinde de proje alanına tabelasının asıldığı ancak bugüne kadar bu konuda hiçbir gelişme olmadığı, bilinmektedir.

Projenin özellikle Bakanlığın el koyması ve/veya arsa sahiplerinin müteahhit Haldız A.Ş.’yi azletmesi gibi çok önemli hukuki problemlerinin Obaköy A.Ş.’ye vereceği zarar dikkate alınarak konunun biran önce idari yoldan acilen çözülebilmesi için yaptığımız değerlendirmelerde; satışa konu gayrimenkullerin (294 adet bağımsız bölüm (daire) 3 adeti ESV’ye, 4 adeti  ise ÖSGV’ye ait olmak üzere toplam 7 adet ticari bağımsız bölümün (dükkanın)) güncel değerlerinin; inşaat yapımı protokol koşulları, maliyetler, inşaatın mevcut durumuna ilişkin güncel ekspertiz değeri ve mevduat fırsat maliyetleri de dikkate alınarak belirlenmesi neticesinde ulaşılacak değerden az olmamak üzere satışının uygun olacağı Derneğimizce değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla.

Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği

ESV Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Değerli Üyelerimiz,

Bilindiği üzere 32 ana ve 23 geçici maddeden oluşan ÖSGV Vakıf Senedimizin 11.maddesinin B bendinin 4.maddesi hükmü gereğince; Vakıf Senedinin 7 ve 8.maddelerinde yapılacak değişiklikler için, önceden Vakıfbank Yönetim Kurulunun tasvibinin alınması gerekir hükmü gereğince söz konusu maddelerde yapılacak değişiklikler ile ilgili olarak 15.02.2024 tarihinde ÖSGV’ca Vakıfbank Yönetim Kurulunun tasvibi alınmış ve konuya ilişkin ÖSGV’nın ayrıntılı açıklaması 15.02.2024 tarihinde sms ile tüm emeklilerimize duyurulmuş ve ayrıca söz konusu ÖSGV açıklaması, konu hakkında Derneğimizce yapılan açıklamanın ekinde de gösterilmiştir.

Bu kez, yukarıda vurgulanan söz konusu 7 ve 8.maddeler ile birlikte ÖSGV Vakıf Senedinin diğer bazı maddelerinde yapılacak değişiklikler, senede ilave edilecek 3 adet madde ve Obaköy A.Ş. tarafından talep edilen satış yetkisi ile ilgili olarak; 08.03.2024 Cuma günü ekte gösterilen gündem doğrultusunda saat 14.30’da Bankamız eski Genel Müdürlük Binası Konferans Salonunda (Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere/Ankara) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacağı belirtilmektedir.

Söz konusu toplantıda görüşülecek değişikliğe konu 7 ve 8.maddelere ilaveten 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/B, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 ve 26.maddeler ve senede ilave edilecek Geçici 24, 25 ve 26.maddeler hakkında özet görüşlerimiz aşağıda gösterilmiştir.

Anılan maddeler içerisinde en önemlileri hiç şüphesiz 7 ve 8.maddelerde devrim niteliğinde yapılacak değişikliklerdir. Diğer maddelerdeki değişikliklere geçmeden önce 7 ve 8.maddelerdeki değişiklik aşağıda bir kez daha açıklanmıştır.

Buna göre;

Halen aynı rakam (3.878 TL) üzerinde uygulanan ve 8.madde hükümleri doğrultusunda yapılan hesaplamalar sonucunda artı değer (oran) çıkması halinde emekli maaşlarına uygulanan söz konusu artı değer (oran) kadar artış yapılan prime esas tavan ücret ile emekli aylığına esas tavan ücretler birbirinden ayrılmış ve söz konusu ücretler 8.maddede açıklanmıştır.

Buna göre;

– Prime esas tavan ücret; brüt asgari ücrete endekslenmiş olup,01.08.2024 tarihinde yürürlükte olacak olan brüt asgari ücret rakamı ne ise o rakam üzerinden Banka prim karşılığı olarak %15, çalışan üye prim kesintisi olarak da %5 oranında aylık prim kesintisi yapılacaktır.

Önümüzdeki dönemlerde brüt asgari ücrete gelen artışlar kadar prim tavan ücreti de otomatik olarak artacaktır.

-Aylığa esas tavan ücret ise 14.000 Liraya yükseltilmekte olup, bu artış emeklilerimizin aylık bağlama oranları doğrultusunda 14.000 Liralık tavanın ½’si (yarısı) üzerinden 01.08.2024 tarihinden itibaren emekli aylıklarına yansıtılacaktır.

Emekli aylıkları aşağıda gösterildiği şekilde pratik olarak da hesaplanabilecektir.

Buna göre;

14.000 Lira, halen uygulanmakta olan 3.878 Liralık tavan ücretin 3.61 katı olduğundan emeklilerimizin halen aldıkları emekli maaşlarını 3.61 ile çarpmaları veya yine halen aldıkları emekli maaşlarını mevcut tavan ücret olan 3.878 Liraya bölerek çıkacak oranı 14.000 Liraya uygulamaları halinde 01.08.2024 tarihinde alacakları maaşları pratik şekilde de hesaplaya bileceklerdir.

Aktüeryal açık olmadığı sürece (ki bu uygulamaya göre bundan böyle aktüeryal açık olmayacağı tarafımızca değerlendirilmektedir.) bundan sonra ki dönemlerde emekli aylıklarımız yıllık TÜFE oranında arttırılacaktır.

Yine 7.madde de yapılacak Banka katkı payı ile ilgili devrim nitelindeki aşağıda gösterilen değişiklik metninde;

-Bankamızın, Vakfa yapacağı prim ödeme oranının; Bankamızın mali şartlarındaki gelişmeleri dikkate alarak kendi Yönetim Kurulu kararı ile değiştirebileceği, ancak işveren primini azaltıcı nitelikteki kararların, Vakfın aktüeryal durumunu sürdürülebilirliği gözetilerek düzenlenecek olan aktüeryal raporun sonuçlarına göre alınacağı ve her halükarda Bankamızın ödeyeceği prim oranının, çalışan üyelerin ödeyeceği prim oranının altına düşürülemeyeceği,

belirtilmekte olup, böylece Banka karşılığının değiştirilmesi kurala bağlanmıştır.

Değişikliğe konu 7 ve 8.maddelerden sonra önemli sayılabilecek diğer maddeler;

-Genel Kurula ilişkin 11.Madde ile; ESV ve ÖSGV’den aynı anda emekli olma koşulu anlamı veren ifadeler düzeltilmiş, delege seçme ve seçilme hakkının çerçevesi çizilmiş, tabii temsilci sıfatının genel kurul sonuna kadar geçerli olduğuna ve senet değişikliklerinin sadece olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlarla değiştirilebileceği hususlarına açıklık getirilmiştir. Ayrıca iş süreçlerinin belirlenmesi, işleyişin kolaylaştırılması ve tereddütte yol açacak hususların giderilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
Genel Kurul Temsilcisi ifadeleri Delege olarak değiştirilmiştir.

-Genel Kurul Temsilcilerinin seçimi ile ilgili 12.madde ile; çalışan ve emekli delege seçimlerinin, genel esaslar korunmak şartı ile Yönetmelikle düzenlenmesi planlanmıştır. Emekli delege seçimlerinin elektronik ortam aracılığıyla yapılabilmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır.

-Aylıkların ödenme şekli ile ilgili 23.Madde ile; aylık ödemelerin Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerine rastlaması halinde, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi koşuluyla, aylıkların senette belirtilen tarihten önce ödenebilmesine imkân sağlanması amaçlanmıştır.

Yukarıda belirtilen maddelerin dışında değişikliğe konu diğer maddelerde yapılan değişiklikler ile; ifadelere açıklık getirilmiş ve ifadeler düzeltilmiştir.

Yine Olağanüstü Genel Kurul gündeminde yer alan;

Her iki Vakfımızın iştiraki olan Obaköy A.Ş.’nin Transform Fikirtepe projesinde yer alan 294 adet bağımsız bölümü ile Vakfımızın aynı projede yer alan 4 adet ve ESV’in 3 adet ticari bağımsız bölümünün satılması için Obaköy A.Ş.’ye yetki verilmesi hususundaki değerlendirmemiz aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre;

27.10.2021 tarihli her iki Sandığımızın Olağanüstü Genel Kurul kararları ile İstanbul Fikirtepe’de ki kentsel dönüşüm projesinin kalan kısmının tamamlanabilmesini teminen kararlar alınmış söz konusu kararlar doğrultusunda Obaköy A.Ş. tarafından gerekli görüşmeler, girişimler yapılmış ancak tüm çabalara rağmen gelişme sağlanamadığı, bu arada projenin müteahhit firması Haldız A.Ş. ile Obaköy A.Ş. arasında yapılan müteaddit görüşmelerden de hiçbir sonuç alınamadığı, sorunun çözümü için Çevre Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin de Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük deprem nedeniyle sonuçsuz kaldığı, 05.05.2023 tarihinde görsel ve sosyal medya da projenin Çevre Bakanlığı kontrolünde Emlak Konut tarafından yapılacağı açıklaması yapıldığı ve 10.05.2023 tarihinde de proje alanına bu manada tabelasının asıldığı ancak bugüne kadar bu konuda da hiçbir gelişme olmadığı, bilinmektedir.

Projenin özellikle Bakanlığın el koyması ve/veya arsa sahiplerinin halen kağıt üzerinde müteahhit olarak görülen Haldız A.Ş.’yi azletmesi gibi çok önemli hukuki problemleri barındırdığı ve bu problemlerin Obaköy A.Ş.’ye kısa vadede vereceği zarar dikkate alınarak konunun biran önce idari yoldan acilen çözülebilmesi için yaptığımız değerlendirmelerde; satışa konu gayrimenkullerin (294 adet bağımsız bölüm (daire) 3 adeti ESV’ye, 4 adeti ise ÖSGV’ye ait olmak üzere toplam 7 adet ticari bağımsız bölümün (dükkanın)) bugünkü değerlerinin; inşaat yapımı protokol koşulları, maliyetler, inşaatın mevcut durumuna ilişkin güncel ekspertiz değerleri ve mevduat fırsat maliyetleri vs. gibi tüm hususlar dikkate alınarak belirlenmesi neticesinde ulaşılacak değerden az olmamak üzere satışının uygun olabileceği Derneğimizce değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla.

Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği

ÖSGV Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

ÖSGV 15.02.2024 Tarihli Vakıf Senedine İlişkin Değişiklik Çalışmaları Hakkında Duyuru

Değerli Üyelerimiz,

Bilindiği üzere öteden beri ÖSGV Vakıf Senedinin 7 ve 8 maddelerinin değiştirilmesi için çabalar sürmekteydi.

Bu kez bugün itibariyle sözkonusu maddelerin değiştirilmesine Bankamız Yönetim Kurulu tarafından onay verilmiş olup, konu hakkındaki Sandık Yönetimimizin açıklaması Sandığımız web sayfasında yayınlanmış ve ayrıca aşağıda gösterilmiştir.

Bu muhteşem gelişme nedeniyle başta Bankamız Genel Müdürü Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH bey olmak üzere Bankamız Yönetim Kuruluna, Sandık Yönetim Kuruluna ve emeği geçen diğer tüm yetkililere; Dernek Yönetimi olarak çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği

Değerli Üyelerimiz.

Hepinizin bildiği gibi ÖSGV (VakıfBank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı), vakıf senedi hükümleri nedeniyle son yıllarda yeteri kadar prim geliri elde edememiş ve yine senet hükümleri doğrultusunda emekli maaşlarında istenilen düzeyde artışlar yapamamıştır.

Bilmenizi isteriz ki, Vakfımız vakfedeni olan T. Vakıflar Bankası TAO, yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde, her zaman emeklilerimizin yanında olduğunu göstermiş ve bundan sonra da emeklilerimize destek olmaya devam edecektir.

Gelinen aşamada; Vakıf Yönetim Kurulu, Vakfımızın aktüeryal dengesini gözeterek sürdürülebilir, sağlam bir ekonomik yapı içinde prim gelirlerini artırabilmek ve bu doğrultuda emekli aylıklarında iyileştirme yapabilmek amacıyla yoğun bir çalışma süreci geçirmiş ve sonunda çalışmalar güzel bir noktaya getirilmiştir.

Vakıf senedinin, ‘Prim Gelirleri ve Tavan Ücret’ başlıklı 7 ve 8. maddelerinde yapılacak değişiklikler için senet hükümleri gereği VakıfBank Yönetim Kurulu’nun onayının alınması gerekli olup bu doğrultuda ilgili maddelerin değişikliği için Banka Yönetiminden gereken destek alınmış, değişiklik taleplerimiz onaylanmıştır.

Yapılan düzenlemelerle;

– ‘Prime Esas Tavan Ücret’, brüt asgari ücrete endekslenmiş olup 01.08.2024 tarihinde yürürlükte olacak brüt asgari ücrete eşitlenecek ve prim kesintileri Banka payı %15, çalışan üye payı ise %5 olacak şekilde bu tavan üzerinden yapılacaktır.

– ‘Aylığa Esas Tavan Ücret’ ise 14 bin TL’ye yükseltilecek olup bu artış, emekli üyelerimizin aylık bağlama oranları doğrultusunda söz konusu tavanın ½’si üzerinden 01.08.2024 tarihinden itibaren aylıklara yansıtılacaktır. Aktüeryal açık olmadığı sürece bundan sonra emekli aylıkları TÜFE oranında artırılacaktır.

– Bundan sonraki aşamada vakıf senedinin 7 ve 8. maddeleri ile diğer maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler Genel Kurul onayına sunulacak ve akabinde mahkeme tescil süreci başlatılacaktır.

– Tüm bu süreci müteakiben değişiklikler, belirtilen tarihten itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Süreçteki tüm aşamalar ve devamında atılan her adım üyelerimizle şeffaf bir biçimde paylaşılarak gelişmeler bildirilecektir.

Her zaman olduğu gibi bu çalışmalarda da emeklilerimizin yanında olan VakıfBank Yönetim Kurulu’na destekleri için tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz. Konuyu Bankamız Yönetim Kurulu’na sunan ve bu süreçte desteğini esirgemeyen Genel Müdürümüz Sayın Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH’e ve Vakfımız Yönetim Kurulu Üyelerine de ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ayrıca, vakfımız ve banka yönetimi tarafından bilinen ve yakından takip edilen emeklilerimizin sorunlarını, Vakıfbank mensubu olmaya yakışır bir üslup, olgunluk ve sorumluluk bilinci ile dile getiren tüm emeklilerimize ve Vakıflar Bankası Emekliler Derneği Yönetimine de teşekkür ederiz.

Bundan sonraki süreçte, yapılan bu düzenlemelere ek olarak çalışmaları ayrıca devam ettirilen ‘Vakıf+BES modeli’ ile vakıf birikimlerinin BES’e aktarımı sürecinde yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile birlikte üyelerimize daha iyi imkanlar sunmak için çabalarımızın devam edeceğini bildiririz.

Tüm üyelerimize sağlık, mutluluk ve huzurlu günler dileriz.

ÖSGV Yönetim Kurulu

ÖSGV 2024 Yılı Zam Oranı Hakkında

Değerli Üyelerimiz,

ÖSGV’nca, Vakıf Senedinin 8. Maddesine göre 1 Şubat ve 1 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılması gereken zam oranlarına ilişkin çalışma aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Buna göre;

Aktüeryal hesaplamalar neticesinde teknik açık çıkmasından ötürü Ocak 2024 maaşlarımıza verilecek zam oranı; 1 Şubat’ta % 16.19 ve 1 Ağustos’ta % 16.19 olmak üzere yılın tamamı için % 32.38’dir.

Görüleceği üzere zam düşük seviyededir. Zammın düşük kalması ve geçmiş yıllardan kaynaklı hatalı yaklaşımların sonucu olarak halen maaşlarımızın da çok düşük seviyelerde olması nedeniyle Derneğimizin, emeklilerimize ilave katkı sağlanmasına yönelik ısrarlı taleplerinin de olumlu katkısıyla geçen yıl olduğu gibi bu yılda bir defaya mahsus olmak üzere kişi başı, (dul-yetim üyeler için dosya başı payları oranında) 3’er bin liralık Sosyal Destek Ödemesi yapılmasına Sandık Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiş olup, ödeme 1.2.2024 tarihinde (yarın )hesaplarımıza geçecektir. Konu hakkında az önce Sandığımızca tüm emeklilerimize sms gönderilmiştir.

Değerli Üyelerimiz,

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Sandık Yönetim Kurulumuz, her zaman emeklisinin yanında olduğunu göstermiş ve ilgili mevzuat ve ÖSGV Vakıf Senedi hükümleri doğrultusunda yapılabileceğin en azamisini yapmıştır.

Yapılan bu ödeme ile ilgili olarak başta Bankamız Genel Müdürü Sn. Abdi Serdar Üstünsalih Bey olmak üzere, Sandık Yönetimimize ve emeği geçen diğer kişilere; Derneğimiz ve tüm Emeklilerimiz adına çok teşekkür ederiz.

Değerli Üyelerimiz,

Öteden beri Derneğimizce sürdürülen dengeli ve sonuca yönelik yoğun çalışmalarımız; hepimiz için bu aşamada mevcut şartlar dikkate alındığında son derece olumlu şekilde sonuçlanmış olup, çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte de aynı şekilde ve aynı kararlılıkla sizlerden aldığımız güçle devam edilecek ve inşallah bu yıl içinde ÖSGV Vakıf Senedinin meşhur 8. Maddesi değiştirilecektir.

Sizlerden ricamız, Derneğimizin; hepimize ait olduğunu unutmadan Derneğimize sahip çıkarak özellikle yeni üye kazanımları ile ilgili olarak bizlere destek olmanızdır. Üye sayımızın artmasıyla birlikte önümüzdeki dönemlerde olası problemlerimizi hep birlikte daha güçlü ve kolay bir şekilde aşarız. Lütfen bu konuda da desteğinizi esirgemeyin ve aktif çaba gösterin.

Bu arada bir hususu daha sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bilindiği üzere Demokrasilerde doğruya ulaşmanın olmazsa olmazı tabiii ki eleştiridir. Ancak yapılan eleştiriler; eleştiri konusu hususa katkı sağlamak ve varsa yanlışı düzeltmek yönünde olmalıdır. Öylesine ve tutarsız şekilde yapılan eleştirilerin hiçbir anlamı ve kıymeti olmadığı gibi bizleri, hepimizi yıpratmaktan öteye de gitmemektedir. Özellikle kişileri tanımadan hedef alarak hakaret boyutuna varan eleştiriler, değerlendirmeler; hepimizi üzmekte ve bizlere de yakışmamaktadır. Lütfen aynı camianın mensupları olduğumuzu unutmayalım.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda; siz değerli emeklilerimize sağlıklı ve mutlu yaşamlar dileriz.

Saygılarımızla,

Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği

ÖSGV 2024 Yılı Zam Hesabı

Sağlık İşleri Whatsapp İletişim Hattı Sağlık İşleri Müdürlüğü Kurulması

Değerli Emeklilerimiz,Emekli Sandığımızın ESV/OSGV Portalında bugün (2 Ekim 2023 Pazartesi) itibariyle yapılan açıklamada;

Üyelerimizin, WhatsApp üzerinden Sağlık İşleri Müdürlüğü ile mesajlaşarak soru ve önerilerini iletebilmeleri, ihtiyaç duydukları hizmetler hakkında hızlı destek alabilmeleri için Whatsapp İletişim Hattı kurulduğu,

Üyelerimiz telefon, mail gibi mevcut iletişim kanallarına ek olarak hafta içi ve hafta sonu (yalnızca acil hallerde) mesai saatleri içinde (09:00-18:00) WhatsApp platformu üzerinden mesajlaşma yolu ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ile daha hızlı erişim sağlayabileceği,Üyelerimizin mesajlarında Ad soyad, sicil numarası ve taleplerini kısaca iletmeleri beklendiği,

Belirtilmekte olup, emeklilerimiz için son derece yararlı olacağını düşündüğümüz uygulamaya konulan sözkonusu WhatsApp İletişim Hattı esasları ilgili portaldan aynen alınarak aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre;

• Üyelerimiz 0 538 9382636 nolu Sağlık İşleri Müdürlüğü WhatsApp numarasını telefonlarına kaydederek yazışma başlatabilecektir.
• Üyemiz görüşmeyi başlattığında profil resminde VakıfBank ESV ikonunu görecektir.
• Üyelerimizin mesajları hafta içi sorumlu personel tarafından karşılanacak, ilgilisine yönlendirmesi yapılacak, ilgili personelin üyemiz ile iletişime geçmesi yoluyla karşılanacaktır. Hafta sonu ise nöbetçi personel tarafından acil olan durumlarla ilgili üye talepleri karşılanacak, acil olmayan talepler gelmesi halinde talebin hafta içi karşılanacağı üyemize bildirilecektir.
• WhatsApp numaramız, gelen görüntülü ve sesli aramaya, dosya paylaşımına kapalı olacak, grup kurulamayacak ve herhangi bir gruba dahil edilemeyecektir. Sadece yazışma amaçlı kullanılacaktır.

Whatsapp İletişim Hattımıza erişim;

• Haftaiçi (09:00-18:00)
• Haftasonu yalnızca acil durumlarda (09:00-18:00) olmak üzere mesaj yoluyla olacaktır.

Tüm bu açıklamalara https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/203/saglik-isleri-whatsapp-iletisi linkinden ulaşılabilecektir.

Bilgilerinize.

Sosyal Yardım Ödemesi Hakkında

Değerli üyelerimiz,

Bilindiği üzere öteden beri Derneğimizce sürdürülen ısrarla girişimlerin Emekli Sandığı Başkanlığımızca dikkate alınması ve olumlu şekilde değerlendirmesi sonucunda; her ne kadar rakamsal boyutları küçük olsa da 31.01.2023 tarihinde ÖSGV’ca bir ilke imza atılarak; 31.01.2023 tarihi itibari ile ÖSGV’den maaş alan tüm emeklilerimize ÖSGV kaynaklarından alt limiti 1000 TL olmak üzere ikişer maaş tutarında Sosyal Destek Ödemesi yapılmıştı.

Bu kez son dönemlerde yapılan tüm Sandık Genel Kurulları dahil olmak üzere yine öteden beri Derneğimizce her platformda gündeme getirilen ve ısrarla gündemde tutulan eski-yeni maaş farklarının düzeltilmesi dahil emeklerimizin Özlük haklarının iyileştirmesine yönelik taleplerimiz; 5510 sayılı kanun hükümlerine rağmen Emekli Sandığı Başkanlığımızca dikkate alınmış ve bu konuda yapılabilecek bir şeyler olup, olmadığı Sandığımızca araştırılmış ve nihayetinde, Sandığımızın olumlu Aktüeryal dengesi de dikkate alınarak Sandığımızca, SGK’ya konu hakkında yazı yazılarak talepte bulunulmuştur.

Söz konusu talebiyle ilgili olarak; Emekli Sandığı Başkanlığımızın; SGK nezdindeki uzun süreli yoğun, sabırlı ve ısrarlı girişimleri neticesinde; SGK’dan bir defaya mahsus olmak üzere emeklerimize sadece Sosyal Yardım Ödemesi yapılabilmesine yönelik olumlu yanıt aldığı,

Söz konusu olumlu yanıt kapsamında Emekli Sandığı Başkanlığı tarihinde BİR İLKE İMZA ATILARAK, 20.04.2023 tarihinde yani (bugün) gün içerisinde Emekli Sandığı kaynaklarından tüm emeklerimizi bir defaya mahsus olmak üzere 13.000 TL (onüçbinlira) SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ yapılacağı, Emekli Sandığımız web sayfasında yapılan açıklamadan,

anlaşılmaktadır.

Değerli üyelerimiz,

Yukarıda da vurgulandığı üzere Emekli Sandığımız tarihinde ilk defa gerçekleşen bu ödeme ile ilgili olarak; başta Bankamız Genel Müdürü Sn. Abdi Serdar Üstünsalih Bey olmak üzere, Emekli Sandığımız Yönetimine ve emeği geçen diğer kişilere; Derneğimiz ve tüm Emeklilerimiz adına teşekkür ederiz.

Değerli üyelerimiz,

Öteden beri Derneğimizce sürdürülen dengeli ve sonuca yönelik yoğun çalışmalarımız; hepimiz için son derece olumlu şekilde sonuçlanmış olup, çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte de aynı şekilde ve aynı kararlılıkla sizlerden aldığımız güçle devam edilecektir.

Sizlerden ricamız, Derneğimizin; hepimize ait olduğunu unutmadan Derneğimize sahip çıkarak özellikle yeni üye kazanımları ile ilgili olarak bizlere destek olmanızdır. Üye sayımızın artmasıyla birlikte önümüzdeki dönemlerde olası problemlerimizi hep birlikte daha güçlü ve kolay bir şekilde aşarız. Lütfen bu konuda da desteğinizi esirgemeyin.

Bu arada bir hususu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği üzere Demokrasilerde doğruya ulaşmanın olmazsa olmazı tabi ki eleştiridir. Ancak yapılan eleştiriler; eleştiri konusu hususa katkı sağlamak ve varsa yanlışı düzeltmek yönünde olmalıdır. Öylesine ve tutarsız şekilde yapılan eleştirilerin hiçbir anlamı ve kıymeti olmadığı gibi bizleri, hepimizi yıpratmaktan öteye de gitmemektedir. Özellikle kişileri tanımadan hedef alarak hakaret boyutuna varan eleştiriler, değerlendirmeler; hepimizi üzmekte ve bizlere de yakışmamaktadır. Lütfen aynı camianın mensupları olduğumuzu unutmayalım.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda; Ramazan Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutlulukla hep birlikte nice Bayramlara ulaşmamızı dileriz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Adına

01.07.2022 Tarihi İtibarıyla Emekli, Malûl, Dul Ve Yetim Aylıklarına Yapılacak Artış Oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2022/ Ocak-Haziran dönemi için altı aylık TÜFE oranı %42,35 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda Vakıf Senedinin 30/B-II maddesi gereği 01.07.2022 tarihinden itibaren emekli, malûl, dul ve yetim aylıklarına %42,35 oranında artış uygulanacak olup, Temmuz 2022 aylık farkları 07.07.2022 tarihinde ödenecektir.

Saygılarımızla.

ESV Yönetim Kurulu
https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/180/01072022-tarihi-itibariyla-eme

Emekli Ve Hak Sahibi Üyelerimize Ödenecek Kurban Bayramı İkramiyesi

11.05.2018 tarihinde “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”na, 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına İlişkin Kanun” ile 18. madde ilave edilmiştir.

5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 18. madde ile; SGK emeklilerine bayram ikramiyesi ödenmesi düzenlenmiştir. Ancak bildiğiniz üzere söz konusu yasal düzenlemeye, 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandık emeklileri dahil edilmemiştir.

Sandığımız bu düzenlemeye rağmen  2018 yılı itibarıyla SGK’nın ödeme yaptığı tüm bayramlarda emeklilerine kendi kaynaklarından bayram ikramiyesi ödemesi yapmıştır. Ancak bayram ikramiyelerinin toplam tutarı T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan talep edilmiş olmasına rağmen Sandığımıza bir ödeme yapılmamıştır.

Bildiğiniz üzere SGK emeklilerine 2022 yılı Kurban Bayramında da bayram ikramiyesi ödemesi yapılacaktır. Sandığımız yine kendi  kaynaklarından karşılayarak 1.100-TL, bayram ikramiyesi ödeyecektir.

Bayram ikramiyesi ödemesi, 01.07.2022 tarihlerinde aylık alan emeklilerimize 1.100-TL ve hak sahiplerine aylık hisse oranları tutarında yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, bu vesile ile tüm üyelerimize sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz.

Saygılarımızla.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Memur Ve Hizmetlileri Emekli Sağlık Yardım Sandığı Vakfı
Yönetim Kurulu
https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/178/emekli-ve-hak-sahibi-uyelerimi