Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Değerli Üyelerimiz,

Bilindiği üzere 32 ana ve 23 geçici maddeden oluşan ÖSGV Vakıf Senedimizin 11.maddesinin B bendinin 4.maddesi hükmü gereğince; Vakıf Senedinin 7 ve 8.maddelerinde yapılacak değişiklikler için, önceden Vakıfbank Yönetim Kurulunun tasvibinin alınması gerekir hükmü gereğince söz konusu maddelerde yapılacak değişiklikler ile ilgili olarak 15.02.2024 tarihinde ÖSGV’ca Vakıfbank Yönetim Kurulunun tasvibi alınmış ve konuya ilişkin ÖSGV’nın ayrıntılı açıklaması 15.02.2024 tarihinde sms ile tüm emeklilerimize duyurulmuş ve ayrıca söz konusu ÖSGV açıklaması, konu hakkında Derneğimizce yapılan açıklamanın ekinde de gösterilmiştir.

Bu kez, yukarıda vurgulanan söz konusu 7 ve 8.maddeler ile birlikte ÖSGV Vakıf Senedinin diğer bazı maddelerinde yapılacak değişiklikler, senede ilave edilecek 3 adet madde ve Obaköy A.Ş. tarafından talep edilen satış yetkisi ile ilgili olarak; 08.03.2024 Cuma günü ekte gösterilen gündem doğrultusunda saat 14.30’da Bankamız eski Genel Müdürlük Binası Konferans Salonunda (Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere/Ankara) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacağı belirtilmektedir.

Söz konusu toplantıda görüşülecek değişikliğe konu 7 ve 8.maddelere ilaveten 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/B, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 ve 26.maddeler ve senede ilave edilecek Geçici 24, 25 ve 26.maddeler hakkında özet görüşlerimiz aşağıda gösterilmiştir.

Anılan maddeler içerisinde en önemlileri hiç şüphesiz 7 ve 8.maddelerde devrim niteliğinde yapılacak değişikliklerdir. Diğer maddelerdeki değişikliklere geçmeden önce 7 ve 8.maddelerdeki değişiklik aşağıda bir kez daha açıklanmıştır.

Buna göre;

Halen aynı rakam (3.878 TL) üzerinde uygulanan ve 8.madde hükümleri doğrultusunda yapılan hesaplamalar sonucunda artı değer (oran) çıkması halinde emekli maaşlarına uygulanan söz konusu artı değer (oran) kadar artış yapılan prime esas tavan ücret ile emekli aylığına esas tavan ücretler birbirinden ayrılmış ve söz konusu ücretler 8.maddede açıklanmıştır.

Buna göre;

– Prime esas tavan ücret; brüt asgari ücrete endekslenmiş olup,01.08.2024 tarihinde yürürlükte olacak olan brüt asgari ücret rakamı ne ise o rakam üzerinden Banka prim karşılığı olarak %15, çalışan üye prim kesintisi olarak da %5 oranında aylık prim kesintisi yapılacaktır.

Önümüzdeki dönemlerde brüt asgari ücrete gelen artışlar kadar prim tavan ücreti de otomatik olarak artacaktır.

-Aylığa esas tavan ücret ise 14.000 Liraya yükseltilmekte olup, bu artış emeklilerimizin aylık bağlama oranları doğrultusunda 14.000 Liralık tavanın ½’si (yarısı) üzerinden 01.08.2024 tarihinden itibaren emekli aylıklarına yansıtılacaktır.

Emekli aylıkları aşağıda gösterildiği şekilde pratik olarak da hesaplanabilecektir.

Buna göre;

14.000 Lira, halen uygulanmakta olan 3.878 Liralık tavan ücretin 3.61 katı olduğundan emeklilerimizin halen aldıkları emekli maaşlarını 3.61 ile çarpmaları veya yine halen aldıkları emekli maaşlarını mevcut tavan ücret olan 3.878 Liraya bölerek çıkacak oranı 14.000 Liraya uygulamaları halinde 01.08.2024 tarihinde alacakları maaşları pratik şekilde de hesaplaya bileceklerdir.

Aktüeryal açık olmadığı sürece (ki bu uygulamaya göre bundan böyle aktüeryal açık olmayacağı tarafımızca değerlendirilmektedir.) bundan sonra ki dönemlerde emekli aylıklarımız yıllık TÜFE oranında arttırılacaktır.

Yine 7.madde de yapılacak Banka katkı payı ile ilgili devrim nitelindeki aşağıda gösterilen değişiklik metninde;

-Bankamızın, Vakfa yapacağı prim ödeme oranının; Bankamızın mali şartlarındaki gelişmeleri dikkate alarak kendi Yönetim Kurulu kararı ile değiştirebileceği, ancak işveren primini azaltıcı nitelikteki kararların, Vakfın aktüeryal durumunu sürdürülebilirliği gözetilerek düzenlenecek olan aktüeryal raporun sonuçlarına göre alınacağı ve her halükarda Bankamızın ödeyeceği prim oranının, çalışan üyelerin ödeyeceği prim oranının altına düşürülemeyeceği,

belirtilmekte olup, böylece Banka karşılığının değiştirilmesi kurala bağlanmıştır.

Değişikliğe konu 7 ve 8.maddelerden sonra önemli sayılabilecek diğer maddeler;

-Genel Kurula ilişkin 11.Madde ile; ESV ve ÖSGV’den aynı anda emekli olma koşulu anlamı veren ifadeler düzeltilmiş, delege seçme ve seçilme hakkının çerçevesi çizilmiş, tabii temsilci sıfatının genel kurul sonuna kadar geçerli olduğuna ve senet değişikliklerinin sadece olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlarla değiştirilebileceği hususlarına açıklık getirilmiştir. Ayrıca iş süreçlerinin belirlenmesi, işleyişin kolaylaştırılması ve tereddütte yol açacak hususların giderilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
Genel Kurul Temsilcisi ifadeleri Delege olarak değiştirilmiştir.

-Genel Kurul Temsilcilerinin seçimi ile ilgili 12.madde ile; çalışan ve emekli delege seçimlerinin, genel esaslar korunmak şartı ile Yönetmelikle düzenlenmesi planlanmıştır. Emekli delege seçimlerinin elektronik ortam aracılığıyla yapılabilmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır.

-Aylıkların ödenme şekli ile ilgili 23.Madde ile; aylık ödemelerin Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerine rastlaması halinde, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi koşuluyla, aylıkların senette belirtilen tarihten önce ödenebilmesine imkân sağlanması amaçlanmıştır.

Yukarıda belirtilen maddelerin dışında değişikliğe konu diğer maddelerde yapılan değişiklikler ile; ifadelere açıklık getirilmiş ve ifadeler düzeltilmiştir.

Yine Olağanüstü Genel Kurul gündeminde yer alan;

Her iki Vakfımızın iştiraki olan Obaköy A.Ş.’nin Transform Fikirtepe projesinde yer alan 294 adet bağımsız bölümü ile Vakfımızın aynı projede yer alan 4 adet ve ESV’in 3 adet ticari bağımsız bölümünün satılması için Obaköy A.Ş.’ye yetki verilmesi hususundaki değerlendirmemiz aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre;

27.10.2021 tarihli her iki Sandığımızın Olağanüstü Genel Kurul kararları ile İstanbul Fikirtepe’de ki kentsel dönüşüm projesinin kalan kısmının tamamlanabilmesini teminen kararlar alınmış söz konusu kararlar doğrultusunda Obaköy A.Ş. tarafından gerekli görüşmeler, girişimler yapılmış ancak tüm çabalara rağmen gelişme sağlanamadığı, bu arada projenin müteahhit firması Haldız A.Ş. ile Obaköy A.Ş. arasında yapılan müteaddit görüşmelerden de hiçbir sonuç alınamadığı, sorunun çözümü için Çevre Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin de Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük deprem nedeniyle sonuçsuz kaldığı, 05.05.2023 tarihinde görsel ve sosyal medya da projenin Çevre Bakanlığı kontrolünde Emlak Konut tarafından yapılacağı açıklaması yapıldığı ve 10.05.2023 tarihinde de proje alanına bu manada tabelasının asıldığı ancak bugüne kadar bu konuda da hiçbir gelişme olmadığı, bilinmektedir.

Projenin özellikle Bakanlığın el koyması ve/veya arsa sahiplerinin halen kağıt üzerinde müteahhit olarak görülen Haldız A.Ş.’yi azletmesi gibi çok önemli hukuki problemleri barındırdığı ve bu problemlerin Obaköy A.Ş.’ye kısa vadede vereceği zarar dikkate alınarak konunun biran önce idari yoldan acilen çözülebilmesi için yaptığımız değerlendirmelerde; satışa konu gayrimenkullerin (294 adet bağımsız bölüm (daire) 3 adeti ESV’ye, 4 adeti ise ÖSGV’ye ait olmak üzere toplam 7 adet ticari bağımsız bölümün (dükkanın)) bugünkü değerlerinin; inşaat yapımı protokol koşulları, maliyetler, inşaatın mevcut durumuna ilişkin güncel ekspertiz değerleri ve mevduat fırsat maliyetleri vs. gibi tüm hususlar dikkate alınarak belirlenmesi neticesinde ulaşılacak değerden az olmamak üzere satışının uygun olabileceği Derneğimizce değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla.

Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği

ÖSGV Olağanüstü Genel Kurul Gündemi