Sandığımızın SGK’ya devir tarihini belirleme yetkisini Bakanlar Kuruluna veren yasa maddesi 6645 sayılı kanunda yer alarak yürürlüğe girmiştir.

Sandığımızın SGK’ya devir tarihini belirleme yetkisini Bakanlar Kuruluna veren yasa maddesi 6645 sayılı kanunda yer alarak yürürlüğe girmiştir.

23 Nisan 2015 Tarih ve 29335 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.
İlginize.

MADDE 51 – 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devir tarihini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Devir tarihi itibarıyla sandık iştirakçileri bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.”

23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı resmi gazete için tıklayınız.